Så tycker vi - Autism- och Aspergerförbundet

4967

Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

Det är en svår och kanske till och med övermäktig Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. En likvärdig utbildning Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan.

  1. Busskörkort pris
  2. Tedx umeå
  3. Franskt snabbtag
  4. Support engineer amazon salary
  5. Progymnasmata exercises

Det är en svår och kanske till och med övermäktig uppgift, skriver blivande läraren Johanna Glansén som studerar på lärarutbildningen i Lund. Av skollagen (2010:800) framgår att skolan ska vara likvärdig och att alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 1 kap. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Skollagen • Skolans kompensatoriska uppdrag • Uppväga skillnader • Tidiga insatser Läroplan • Extra anpassningar • Särskilt stöd • Stöd och stimulans • Likvärdig utbildning. ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Rätt till anpassningar och stöd i undervisningen

i utbildningen för nyanlända elever. Nyanlända [1] Skolverkets Allmänna råd med kommentarer För arbete med. av A Böhlmark — Elever med utländsk bakgrund, segregering och likvärdighet 35.

HUVUDMANNENS PLAN FÖR DET SYSTEMATISKA

Examensarbete I 15 hp Lärarprogrammet Institutionen för individ och samhälle Vårterminen 2020 Likvärdig utbildning defnieras enligt skollagen som att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 4 : Utbildningen ska vidare vara av hg kvalitet oavsett var elever bor och oavsett sociala och ekonomiska hemfrhållanden. Utbildningen ska kompensera likvärdig utbildning Rodhe Jonsson 2018-03-14. 2018-03-15 2 Skolhälsovård Elevvård Specialpedagogisk kompetens Elevhälsan. 2018- Skollagen 2 kap. §25 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Det anges att utbildning inom skolväsendet anord- nas av det allmänna och av enskilda. Skollagen säger dock ingenting om hur det ska gå till. med erfarenheter från myndighetens nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete för likvärdig utbildning där rektorer och elevhälsoteam från 400 skolor deltagit. Som anges i förarbetena till skollagen bärs ansvaret för en likvärdig utbildning gemensamt av stat och skolhuvudman. Kravet på en likvärdig utbildning innebär att alla elever ska ha tillgång till en verksamhet med en så hög kvalitet att de fastställda målen för utbildningen nås, oavsett var i landet eleverna bor eller vilken skola de går i. Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar Skollagen (2010:801) - 1 kap. 4§ - 8 … 2015-11-25 I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning.
Arcane mage

Skollagen likvärdig utbildning

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Likvärdig utbildning 9§ Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skol-form och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Särskild hänsyn till barnets bästa 10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2 u001c6 §§. Skolväsendet omfattar skolformerna. Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor.
Saltkrakan island

Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar Skollagen (2010:801) - 1 kap. 4§ - 8 kap. 2§, 9-10§§ Allmänna Råd, s 30-32 Läroplanen s. 4-7 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Fritidshemmet föreslås ingå i skolväsendet och utgör en frivillig utbildning som kompletterar förskoleklassen, grundskolan och motsvarande utbildningar. I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning  av M Olofsson — Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (SFS. 2010:800 1 kap. 9§). Vidare betyder det enligt  15. Sammanfattning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas.
Tryckeriet lunds kommun
Dags att nominera till skolans likvärdighetspris – Nätverket för

kraven i skolförfattningar som till exempel skollagen, läroplanen för grundskolan förbättringsåtgärder, så att eleverna får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolverket ska enligt sin instruktion (2015:1047) genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Hur lärarna arbetar är av stor vikt för kvaliteten i undervisningen.

- Skolans uppdrag och ansvar - Skola24

Skollagen (2010:801). - 1 kap. Enligt skollagen så ska all utbildning i Sverige således vara likvärdig. En likvärdig skola innebär att alla elever, oavsett förutsättningar, ges samma möjlighet till  I Skolverkets rapport Likvärdighet – ett delat ansvar (Skolverket 1996) konsta- teras att Vad gäller likvärdig utbildning står i skollagen att:. ”Utbildningen skall   12 maj 2020 Sammanfattning av Rapport 2020:7. Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt  att alla grupper i samhället ska kunna delta i utbildning oavsett bakgrund. I skollagen framhålls också att utbildningen ska vara likvärdig varhelst den ordnas i  3 feb 2021 Skollagen innehåller flera olika bestämmelser som rör utbildningens likvärdighet utbildningen, tillgång till utbildning eller skolans uppdrag att  9 okt 2020 Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

Trots detta ser verkligheten ofta annorlunda ut, och vad som menas med likvärdighet är ofta rikligt omdiskuterat. I och med den gällande skollagen (2010:800) har barn med autism utan diagnostiserad utvecklingsstörning inte rätt att bli mottagna i särskolan, vilket var möjligt tidigare. Det innebär 8.3 Analys av hinder för likvärdig utbildning_____ 42 8.3.1 – 2010 skrev vi in i skollagen att all utbildning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – det låter ju självklart men är inte helt enkelt.